Λεπτομέρειες από τον πωλητή

Ιδιοκτήτης: Anghelo randazzo sanchez

Διεύθυνση: carrer castell n1 χαμηλά αριστερά 46970 alaquas (βαλένθια)

NIF: Y1069468M

Email: info@distribucionarc.com

Τηλέφωνο: 641229369

Ο Πελάτης (εφεξής, το "Πελάτης") που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα (το "Δικτυακός τόπος”) που ανήκει στην DISTRIBUTION ARC. (ο "Κοινωνία”), με την εγγραφή ή την αγορά προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας συμφωνεί να υποβάλει και δεσμεύεται από αυτήν τη Νομική Σημείωση και τους Γενικούς Όρους όπως αυτοί έχουν γραφτεί τη στιγμή της πρόσβασης στον Ιστότοπο.

Κανόνες για εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ("Δικτυακός τόπος”)

Ο Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο δωρεάν, με την επιφύλαξη των εξόδων σύνδεσης μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που πρέπει να πληρώσει ο φορέας με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.

Γενικά, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα απαγορεύεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών που δεν έχουν την αντίστοιχη εξουσιοδότηση από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους.

Ο Πελάτης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την παρούσα Νομική Σημείωση και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες χρήσης που περιέχονται στον Ιστότοπο και να ενεργεί πάντα σύμφωνα με το Νόμο, τα χρηστά ήθη και τις απαιτήσεις καλής πίστης, χρησιμοποιώντας την επιμέλεια που αρμόζει στη φύση της υπηρεσίας απολαμβάνεις.

Ο Πελάτης πρέπει να απέχει από: (i) μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του περιεχομένου της. (ii) πρόσβαση ή προσπάθεια πρόσβασης σε πόρους ή περιορισμένες περιοχές του Ιστότοπου, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εν λόγω πρόσβαση· (iii) χρήση του ιστότοπου ή/και του περιεχομένου για σκοπούς άλλους από την απόκτηση οποιουδήποτε από τα προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο, παράνομους, παράνομους σκοπούς ή αποτελέσματα, αντίθετα με όσα ορίζονται στην παρούσα Νομική Σημείωση, για την καλή πίστη και τη δημόσια τάξη, βλάπτει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων ή ότι με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει, να απενεργοποιήσει ή να υπερφορτώσει τον Ιστότοπο ή να αποτρέψει την κανονική χρήση ή απόλαυσή του. (iv) να προκαλέσει ζημιά σε ανθρώπους ή περιουσίες της Εταιρείας, των προμηθευτών της, των πελατών της ή τρίτων. (v) εισάγουν ή διαδίδουν ιούς υπολογιστών ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή λογικά συστήματα στο δίκτυο που είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στα φυσικά ή λογικά συστήματα της Εταιρείας, των προμηθευτών της ή τρίτων.

Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μόνο για να κάνει νομικά έγκυρες έρευνες ή παραγγελίες και να μην κάνει ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Διαφορετικά, θα εξουσιοδοτηθούμε να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που επηρεάζει τον υπολογιστή σας ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ή της χρήσης της Ιστοσελίδας ή της λήψης περιεχομένου από αυτήν ή στην οποία ενδέχεται να ανακατευθυνθεί.

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα και υλικό τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, επομένως η Εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο του περιεχομένου των εν λόγω ιστοσελίδων ή υλικού. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των συνδέσμων ή υλικού τρίτων.

Προστασία δεδομένων

Για τους σκοπούς των διατάξεων του Οργανικού Νόμου 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («LOPD”), Η DISTRIBUCION ARC ενημερώνει τον Πελάτη ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ανά πάσα στιγμή και οικειοθελώς στην εταιρεία μας ή στους υπαλλήλους μας θα συμπεριληφθούν σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται και διατηρείται με ευθύνη της DISTRIBUCION ARC. και θα αντιμετωπιστεί με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία του αιτήματος παραγγελίας σας, καθώς και των ερωτημάτων ή των προτάσεων που γίνονται από τον Πελάτη. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης ανά πάσα στιγμή, κατευθύνοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση, το email, το τηλέφωνο ή το φαξ που εμφανίζονται στην προηγούμενη ενότητα.

Προκειμένου οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας να είναι πάντα ενημερωμένες και να μην περιέχουν σφάλματα, παρακαλούμε τον Πελάτη να μας ειδοποιήσει, το συντομότερο δυνατό, για τις τροποποιήσεις και διορθώσεις των προσωπικών του δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την εγγύηση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή αλλοίωσης, απώλειας, επεξεργασίας ή/και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένα δεδομένα και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, όλα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του LOPD και των Κανονισμών εφαρμογής του.

Εκτός από τα πεδία στα οποία αναφέρεται ρητά το αντίθετο, η παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται στις φόρμες αιτημάτων δεδομένων είναι υποχρεωτική για τη σωστή διαχείριση των παραγγελιών, ερωτημάτων και προτάσεων που έχετε κάνει. Η μη συμπλήρωση των πεδίων που προσδιορίζονται ως υποχρεωτικά ή η παροχή λανθασμένων δεδομένων, θα καταστήσει αδύνατη τη σωστή διαχείρισή τους από το DISTRIBUCION ARC.

Εγγύηση και ευθύνη

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή με δική του ευθύνη και ευθύνη, κάτι που ο Πελάτης ρητά αναγνωρίζει και αποδέχεται, για το λόγο αυτό η Εταιρεία δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, που απορρέει από την κακή χρήση ή χρήση ακατάλληλη, δόλια ή παράνομη που κάνουν οι Πελάτες στον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζοντας ρητά στον Πελάτη ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης διαθεσιμότητα του 100%. Ωστόσο, η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί την Ιστοσελίδα διαθέσιμη online για όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ηλεκτρονικά, εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή μόνιμα, λόγω εργασιών συντήρησης, χωρητικότητας ή συμβάντων που δεν ελέγχουν την Εταιρεία.

Χωρίς εξαντλητική πρόθεση, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για:

  • Διακοπές, βλάβες, παραλείψεις ή αποσυνδέσεις των συστημάτων, παρεμβολές ή ιοί, προβλήματα πρόσβασης και γενικά οποιοδήποτε πρόβλημα διαθεσιμότητας, δυσλειτουργίας ή/και συνέχειας παροχής υπηρεσιών που μπορεί να επηρεάσει την Ιστοσελίδα.
  • Οι ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν, στον εξοπλισμό ή τις τεχνολογικές συσκευές των Πελατών από τη χρήση της Ιστοσελίδας.
  • Οι ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των Πελατών, πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας.

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Η Εταιρεία είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας.

Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα και, ειδικότερα, οποιοδήποτε προϊόν, σχέδιο, κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, κουμπιά, λογισμικό, εμπορικές ονομασίες, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα σημάδια επιρρεπή σε βιομηχανική και εμπορική χρήση υπόκεινται σε πνευματική και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων ιδιοκτητών αυτής που έχουν εξουσιοδοτήσει δεόντως την ένταξή τους στον Ιστότοπο.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κατανοητό ότι χορηγείται άδεια ή ότι τα εν λόγω δικαιώματα παραιτούνται, μεταβιβάζονται, μεταβιβάζονται, εν όλω ή εν μέρει, ούτε παρέχεται οποιοδήποτε δικαίωμα, και ειδικότερα, για τροποποίηση, εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, διανομή ή δημόσια επικοινωνία του εν λόγω περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση της Εταιρείας ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών, κατά συνέπεια, ο Πελάτης δεν μπορεί να αναπαράγει, μετασχηματίσει, τροποποιήσει, αποσυναρμολογήσει, αναστρέψει μηχανικό, διανομή, ενοικίαση, δανεισμό, διάθεση ή άδεια πρόσβασης στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο δημόσιας κοινοποίησης οποιουδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

μπισκότα

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία που κατεβαίνουν στη συσκευή του Πελάτη κατά την πρόσβαση σε αυτήν. Τα cookies μας επιτρέπουν να κατανοούμε, μεταξύ άλλων, πώς οι Πελάτες πλοηγούνται στον Ιστότοπο, αποθηκεύουν και ανακτούν πληροφορίες που σχετίζονται με την περιήγηση και τις συνήθειες των πελατών.

Στον Ιστότοπο, χρησιμοποιούνται cookies δικών και τρίτων, τα οποία επιτρέπουν την απομνημόνευση των δεδομένων περιήγησης για τη βελτίωση της εμπειρίας του ίδιου. Ο Πελάτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του στο Διαδίκτυο ώστε να διαγράφει, να αποκλείει ή να λαμβάνει προειδοποιήσεις σε περίπτωση εγκατάστασης cookies, με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι για να χρησιμοποιηθούν ορισμένες υπηρεσίες στον Ιστότοπο, πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα cookies.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο είναι:

  • Τεχνικά cookies: επιτρέπουν στον Πελάτη να χρησιμοποιεί τις διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες περιήγησης στον Ιστότοπο, όπως η αναγνώριση περιόδου σύνδεσης ή η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας αγοράς ή εγγραφής.
  • Cookies εξατομίκευσης: επιτρέπουν στον Πελάτη να έχει πρόσβαση σε μια υπηρεσία με προκαθορισμένα γενικά χαρακτηριστικά, όπως γλώσσα ή διαμόρφωση ανά χώρα.
  • Cookies ανάλυσης: χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των Πελατών στον ιστότοπό μας, με σκοπό την εισαγωγή βελτιώσεων στον Ιστότοπο.
  • Cookies διαφήμισης και συμπεριφοράς διαφήμισης: αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του Πελάτη και προσαρμόζουν τη διαφήμιση σε αυτήν.

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τις προτάσεις ή τα σχόλιά σας σχετικά με την εταιρεία μας, τα προϊόντα μας, την ιστοσελίδα μας ή την πολιτική απορρήτου μας. Για αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email, του τηλεφώνου ή του αριθμού φαξ που εμφανίζονται στα στοιχεία του πωλητή.

Οι ώρες εξυπηρέτησης πελατών μας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ.

Επιστροφή στην κορυφή

Καροτσάκι

Το καλάθι σας είναι άδειο

Επιστροφή στο κατάστημα
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας
×

Γειά σου!

Κάντε κλικ σε έναν από τους εκπροσώπους μας παρακάτω για να συνομιλήσετε στο WhatsApp ή να μας στείλετε email στο info@distribucionarc.com

× βοήθεια?